Privacybeleid

Privacy-verklaring Schermvereniging Ter Weer

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van Ter Weer, als gegevens-verwerker.
Vestiging: Laan van Poot 355A, Den Haag. Deze tekst is het laatst aangepast op 25 mei 2018.
Ter Weer is een schermvereniging die sportieve en sociale activiteiten verzorgt voor haar leden.
Ter Weer vindt een betrouwbare omgang met persoonsgegevens belangrijk. Deze gegevens worden
door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden
wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Ook informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen of je kunt verzetten tegen verwerking van je
gegevens.

Gebruik van Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:
• Persoonsgegevens die je aan Ter Weer verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht
aan Ter Weer, bij het sluiten van een overeenkomst tot lidmaatschap, of bij het invullen van een
(web)formulier.
• Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht,
geboortedatum, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door jou worden verstrekt.
• Daarnaast kunnen wij je gegevens zoals die bekend zijn bij de schermbond KNAS ook inzien. Dit
gaat meestal om dezelfde gegevens.

Doel van verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:
• Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst die je met ons hebt gesloten.
• Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie.
• Het versturen van verenigingsnieuws en activiteiten-informatie om onze leden te informeren, te
interesseren en te betrekken.
• Het bekendmaken van aanbiedingen, diensten en evenementen van Ter Weer, de partners van
Ter Weer (zoals andere schermverenigingen en KNAS) of andere partijen waarmee Ter Weer
samenwerkt (zoals sponsors).
• Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen.
Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen
bereiken. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de
hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij je gegevens aan deze derden ter beschikking. De gegevens
worden uitsluitend binnen de EU verwerkt.

Beveiligen en bewaren

Jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen in ons leden-administratiesysteem Banster met wie
wij een AVG-verwerkingsovereenkomst hebben. Je persoonsgegevens zijn daarmee goed beschermd.
De bewaartermijn voor je gegevens zal voor zover noodzakelijk maximaal twee (2) jaar bedragen, ofwel
zoveel langer als je lidmaatschap duurt; ofwel zoveel korter als door jou (schriftelijk) wordt aangegeven.
In het geval je aangeeft dat je niet wenst dat je persoonsgegevens langer door Ter Weer worden
bewaard, dan zullen wij trachten je persoonsgegevens binnen 72 uur te verwijderen.
Jouw rechten
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens die Ter Weer verwerkt heeft in te zien, te (laten)
wijzigen of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van je
persoonsgegevens te (laten) beperken wanneer:
• je van mening bent dat je persoonsgegevens onjuist zijn;
• de verwerking van je persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt;
• wanneer je persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze activiteiten.
Je kan je ook altijd eerder gegeven toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens
intrekken.
Wanneer je van je rechten gebruik wenst te maken, kan je schriftelijk contact met ons opnemen via
bovenstaand postadres. Je kan ook een e-mail aan ons sturen via bestuur@terweer.nl. Geef daarbij aan
wat je wenst dat met je persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen 7 dagen na ontvangst van je
verzoek je een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze,
en binnen welke termijn wij aan je verzoek zullen voldoen.
Natuurlijk nemen wij ook steeds passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en
ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken.

Overdraagbaarheid

Het is niet mogelijk je persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde organisatie.
Bezwaar
Wanneer je het niet eens bent met de verwerking van je persoonsgegevens door Ter Weer, dan heeft je
het recht om hiertegen bezwaar te maken. Daarmee kunt je tevens de verwerking van je
persoonsgegevens beperken. Daarnaast heeft je te allen tijden het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer je het niet eens bent met de manier waarop er met je
persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor het indienen van een klacht kunt je de aanwijzingen
opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Meldplicht datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks onze uiterste zorg om
goed met je persoonsgegevens verwerkt en je persoonsgegevens om te gaan, kan het voorkomen dat
een datalek zich voordoet. Mocht een datalek zich voordoen bij Ter Weer , dan zullen wij eerst nagaan
of en in hoeverre er mogelijk sprake is van een hoog risico voor je rechten en vrijheden. In een
dergelijk geval zullen wij dit binnen 7 dagen melden aan de AP en zullen wij ook je zo spoedig mogelijk
hiervan een melding doen.

Wij zullen je in het geval van een datalek ten minste het volgende melden:
• … het soort inbreuk in verband met je persoonsgegevens;

• … de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;

• … de door Ter Weer te nemen (en reeds genomen) maatregelen om de gevolgen van de inbreuk
te beperken.
Contact
Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over ons privacybeleid, dan kan je contact met ons
opnemen via e-mail: bestuur@terweer.nl.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://terweer.nl/privacybeleid/